Beh罷免高雄市議員黃捷,那是hiah簡單!

2019年五月初三,高雄市議員黃捷tī質詢的時,問韓國瑜市長你講的「自經區」到底是啥?你講「自經區」tio̍h建立保稅倉庫,所以韓市長是beh積極爭取是boh?韓市長一再應講:「高雄發大財!」黃捷議員問講:「自經區」包含啥物內容?有啥款的產業會tàng入去「自經區」?你攏無回答,你敢真正知影「自經區」是啥?韓市長應講:當然知影。「自經區」tio̍h是beh hō͘高雄發大財。黃捷議員喝一聲「天啊!」Hō͘記者翕tio̍h伊反(péng)白目的畫面,一聲大出名。可憐韓市長對市政攏m̄-bat,一遍tio̍h落(làu)氣了了,韓國瑜市長hō͘高雄市民看破腳手tio̍h是ùi hia開始的。

今年六月初六,高雄市罷免韓國瑜市長,以壓倒性的93萬9,090票罷免成功,仝hit暗高雄市議長許崑源ùi大樓跋落去不幸過身。韓粉怪罪高雄市議員黃捷、台北市議員梁文傑、桃園市議員王浩宇、高雄市立委劉世芳、台中市立委陳柏惟等五人,列入全台第一批「報復性」的罷免。而且點名高雄市議員黃捷「第一個tio̍h先罷妳!」真濟網友想無,是按怎黃捷是第一個?罷免黃捷的理由是啥?韓粉想歸晡想攏無,路尾才應講:因為黃捷上白目。白目,黃捷議員佇議會質詢,無半撇的韓國瑜一直跳針應講「高雄發大財」,敢m̄是按呢黃捷議員才反白目,韓國瑜才hō͘高雄市民看無起,總統才會落選、市長才會hông罷免掉嗎?

  面對鳳山區韓粉beh罷免黃捷市議員,黃捷市議員表示,伊尊重公民行使罷免權,但是mā無希望che是一種惡意報復,若是按呢,伊mā深深感覺遺憾。設使若hông罷免掉,伊強調講「一定bē戀棧」、「tī hông罷免進前的每一工,我攏會認真拍拚對得起chit-ê職位,對家己mā對選民負責。」

  雖然韓粉對外講,鳳山區罷免黃捷議員的連署已經突破萬二份。但是咱beh kā黃捷議員講一聲:韓粉無影hiah有夠力。若真正hiah呢厲害,六月初六chit遍擺韓投票,韓粉應該攏拚出來,無管高雄市民同意罷韓的有九十萬抑是一百萬票,韓粉至少tio̍h拚kah反對罷韓的比贊成擺韓的加一票,罷韓tio̍h bē過,韓國瑜tio̍h變作拍bē死的台灣「無敵鐵金鋼」

  鳳山區選舉人數287,829,beh罷免掉黃捷市議員至少tio̍h四分之一、大約7萬2,500票。若真正行到罷免投票的坎站,黃捷議員當然tio̍h拜託所有支持伊、kah chit遍鳳山區有出來投票同意罷韓的117,795位市民,攏出來投票反對罷免。Hō͘反對罷免黃捷市議員的票,比beh罷免伊的票加足濟足濟、濟kah有thang好曝干。Hō͘全高雄市hō͘全台灣的人知影,beh罷免高雄市議員黃捷,那是hiah簡單!