M̄是chit黨kah hit黨的無仝,是人kah m̄是人的差別!

 2019年底的武漢肺炎傳到全世界攏tio̍h災。真濟科學家趕緊beh研發武漢肺炎的疫苗。Chit-ê病毒傳染足緊、害死真濟人,“WHOkah各國政府發出「緊急使用清單」,允准疫苗生產公司的第三階段試驗tio̍htàng那做試驗那販賣疫苗。真濟好額國緊the̍h大把錢向疫苗廠商大批訂購疫苗,預訂疫苗數量有濟kah全國民人注五遍的,但是有koh-khah濟國家根本無錢thang買疫苗。

一個叫作“COVAX”的機構成立,計劃2021年二月開始分發疫苗hō͘ 92個

散鄉國家kah幾十個中等收入國家。“COVAX”的目標是到2021年底會tàng向

全球配送至少20億劑疫苗,hō͘低收入國家有20%人口會tàng注tio̍h疫苗。錢

咧?募款。各國政府捐獻,英國政府捐7.34億美金,日本捐10億美金,到六

月初三為止,募款的總金額已經達到96億美金。“COVAX”的想法是,世界上

若有人無機會注疫苗,in會艱苦心,che tio̍h是人道主義的精神。

  六月三十,美國白宮發言人莎琪(Jen Psaki)指出「美國有注意tio̍h台灣beh the̍h tio̍h疫苗的途徑hông截(cha̍h)斷」。六月二十美國捐贈250萬劑疫苗運到台北,當然有制衡中國操作空間的意思。Mā是出佇人道主義的精神。六月初六,日本外相茂木敏充宣布第二波追加贈送台灣的AZ疫苗,會tī七月初八送出,數量是113萬劑,加上六月初四捐送的124萬劑,合計237萬劑。伊講tī十年前的日本東北大地動,台灣第一時間捐助善款hō͘日本民眾相當感心,所以當台灣面臨困難的時,日本mā「義不容辭」(gī-put-iông-sû),意思是講道義上bē-tàng推辭提供疫苗支援,向望會tàng幫贊台灣防止疫情擴大。

六月初九,中國「中央電視」講台灣接受美、日疫苗的援助,是「國際乞食」。台灣的中國國民黨有甘願作中國共產黨僚儸的,緊tòe in頭家講台灣是「疫苗乞食」。舊年二月武漢肺炎佇中國大流行的時,日本捐送中國防護嘴掩633萬個、手套104萬副、大型CT檢測設備1台(約300萬元人民幣),koh有防護服、隔離衫等等。這是人道行為,有人性的無人會講中國是乞食。

  孟子講:有一個人看tio̍h一個細漢囝仔行倚去古井邊,tio̍h趕緊去kā抱離開,並m̄是chit-ê人kah chit-ê細漢囝仔的父母有熟似,mā m̄是為tio̍h beh hông謳咾。只是因為人攏有「惻隱(chhek-ún)之心」,tio̍h是對別人遭遇不幸會產生同情心、會m̄甘。孟子講,人攏有惻隱之心,無惻隱之心的m̄是人。

    會罵接受援助的人是乞食,可見in無惻隱之心,當然m̄是人。咱若深入看代誌,會發現:M̄是chit黨kah hit黨的無仝,是人kah m̄是人的差別!